Vad behöver jag veta?

Förmaksflimmer är ett vanligt tillstånd som gör att hjärtat slår onormalt. Det kan ge patienten en känsla av att hjärtat slår oregelbundet och kaotiskt.

När förmaksflimmer väl har diagnostiserats är behandling och en förbättring av livsstilsrelaterade faktorer avgörande för att minska risken för andra hjärtrelaterade problem, som stroke och hjärtsvikt.

 

Hur vanligt är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Det drabbar vuxna i alla åldrar, men är mycket vanligare hos äldre människor och även vanligare bland män än kvinnor. Personer med andra hjärtsjukdomar är mer benägna att utveckla förmaksflimmer som högt blodtryck (hypertoni), diabetes, åderförkalkning (orsakat av högt kolesterol) eller hjärtklaffsjukdomar.

 

Vem riskerar att få förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är förknippat med tillstånd som skadar hjärtats struktur. Personer med högt blodtryck, kranskärlssjukdom, medfödda hjärtfel, hjärtsvikt eller hjärtklaffssjukdom,  eller andra tillstånd som reumatisk hjärtsjukdom, hypertyreos, diabetes, metaboliskt syndrom, lungsjukdom, njursjukdom, sömnapné och ärftlighet för förmaksflimmer, löper större risk att utveckla förmaksflimmer.

En livsstil som inkluderar alkoholmissbruk, övervikt, fysisk inaktivitet, rökning, stress och missbruk av stimulerande medel (som koffein) kan också öka riskerna.

Med detta sagt kan förmaksflimmer också uppkomma hos yngre människor med friska hjärtan och utan andra sjukdomstillstånd. Det kan till och med uppkomma hos idrottare!

 

Hur känns det att ha förmaksflimmer?

Förmaksflimmer tar sig olika uttryck hos olika människor. Symtom och hur ofta de uppträder kan variera mycket. Det är också möjligt för en person att inte ha några symtom alls på förmaksflimmer och att det upptäcks av en slump under en rutinkontroll.

Det mest uppenbara symptomet på förmaksflimmer är hjärtklappning (en obehaglig medvetenhet om hjärtslagen), hjärtslagen som vanligtvis överstiger 100 slag per minut är kaotiska och oregelbundna. Dessutom är trötthet, andfåddhet, andnöd, svimningskänsla, yrsel, bröstsmärtor och illamående också vanliga symtom.

 

Varför är förmaksflimmer farligt?

Personer med förmaksflimmer löper fyra till fem gånger högre risk att få en stroke. Risken påverkas dock kraftigt av andra faktorer som ålder, kön, blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och tidigare blodproppar eller stroke.

När förmaksflimmer är ihållande (närvarande hela tiden) och hjärtfrekvensen kontinuerligt är snabbare än 100 slag per minut, kan det leda till hjärtsvikt, vilket innebär att  hjärtmuskeln försvagas och inte länge orkar pumpa blod effektivt genom kroppen.

 

Kan förmaksflimmer återkomma?

Det är möjligt att bara ha en isolerad episod av förmaksflimmer. Men, beroende på orsaken till ditt förmaksflimmer, kan det komma och gå i återkommande episoder eller vara mer ihållande. Det kan kräva livslång behandling. När förmaksflimmer uppstår på grund av ett tillfälligt tillstånd som kan behandlas är det mindre sannolikt att det återkommer. Långsiktiga tillstånd som orsakar förmaksflimmer ökar risken för att det återkommer. Med tiden tenderar förmaksflimmer att inträffa oftare och episoderna vara längre.

 

Är förmaksflimmer ärftligt?

Även om det inte är helt vanligt kan förmaksflimmer gå i arv och när så är fallet kallas det för ”familjärt förmaksflimmer”. Orsaken är fortfarande okänd och ytterligare studier behövs för att klargöra vilka faktorer som är förknippade med familjärt förmaksflimmer.

Om du har nära släktingar med förmaksflimmer och är orolig för att du också ska utveckla tillståndet bör du ta upp detta med din läkare, som kan identifiera riskfaktorer och hjälpa dig att få behandling.