Syfte och användningsvillkor

SYFTET MED DENNA WEBBPLATS:

Att förbättra livskvaliteten och hälsan för patienter med förmaksflimmer.
Att hjälpa patienter, deras familjer och vårdare att få en bättre förståelse av förmaksflimmer.
Alla rekommendationer på denna webbplats följer europeiska riktlinjer (se European Society of Cardiology Practice Guidelines om förmaksflimmer här).

1. Allmänna villkor

Webbplatsen afibmatters.org har utvecklats under ledning av European Heart Rhythm Association i European Society of Cardiology (EHRA of the ESC). European Heart Rhythm Association vid ESC är registrerad filial till European Society of Cardiology (ESC). Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av ESC enligt följande användningsvillkor:

1. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användningsvillkor från det datum då du använder webbplatsen första gången.

2. ESC förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor när som helst genom att publicera ändringarna på nätet. Genom att fortsätta att använda denna webbplats efter det att ändringar har införts, accepterar du avtalet med ändringar.

3. Du samtycker till att endast använda denna webbplats för lagliga syften och på ett sätt som inte kränker rättigheter eller begränsar eller förhindrar användningen och nyttan av webbplatsen av någon tredje part.

2. Friskrivningsklausul

1. ESC ansvarar under inga omständigheter för användaren eller någon annan för något beslut eller åtgärd som vidtagits i tilltro på den information som finns i eller tillhandahålls genom denna webbplats, och inte heller för några tillfälliga, indirekta, speciella eller härav följande skador.

2. Informationen på denna webbplats är avsedd att komplettera det stöd och den vård som ges av kvalificerad sjukvårdspersonal. Denna webbplats är inte avsedd som ersättning för professionell medicinsk rådgivning eller medicinsk vård. All medicinsk behandling (eller avbrytande av behandling) bör ske på inrådan av läkare eller sjuksköterska. All information på webbplatsen tillhandahålls endast i utbildningssyfte.

3. Även om ESC har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att sammanställa denna webbplats, har man inte möjlighet att ta del av alla uppgifter för att avgöra sanningsenlighet, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet eller relevans därav. ESC kommer inte under några omständigheter att ansvara för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta skador eller följdskador, eller skador eller utebliven vinst som uppstår genom användning eller i samband med sådan användning eller förlust av användning av webbplatsen, vare sig i en avtalssituation eller vid försumlighet.

4. ESC eller dess personal eller medarbetare på webbplatsen kommer inte under några omständigheter att vara ansvarigt inför dig, som webbplatsbesökare eller någon annan fysisk eller juridisk person, för beslut som fattats eller som någon agerat på, till följd av tilltro till information som finns på webbplatsen. Du samtycker till att varken ESC, personal eller medarbetare på webbplatsen, bär något ansvar för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador eller följdskador), eller förlust av data eller vinst, även om EHRA ESC eller personal eller medarbetare på webbplatsen har underrättats om möjligheten av en sådan förlust.

5. ESC garanterar inte att de tekniska funktionerna i det material som finns på denna webbplats kommer att vara ostörda eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller att materialet är helt funktionsdugligt, korrekt och tillförlitligt.

3. Begränsningar i upphovsrätt

1. Webbplatsen afibmatters.org ägs av European Society of Cardiology (ESC). Kommersiellt bruk eller offentliggörande av alla eller någon post som visas är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från ESC.

Dokument på denna webbplats får kopieras för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att upphovsrätts- och källindikationer också kopieras, inga ändringar görs och dokumentet kopieras i sin helhet. Vissa dokument och foton har emellertid publicerats på denna webbplats med tillstånd av de berörda upphovsrättsinnehavarna (som inte är ESC). Alla rättigheter förbehålls i dessa dokument och tillstånd att kopiera dem måste begäras från upphovsrättsinnehavaren (källorna anges inom dessa dokument/bilder).

2. All icke godkänd användning kan leda till att åtgärder vidtas av ESC för att kräva avlägsnande av berört material från visning/distribution samt eventuella rättsliga åtgärder.

3. Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter än ESC. Sådana länkar är endast avsedda som ett hjälpmedel för användarna. ESC kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dem. ESC:s integration av länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer. Användaren är ensamt ansvarig för utvärdering av riktigheten och fullständigheten i information som finns på tredjepartswebbplatser, och även värde och skick av varor och tjänster som erbjuds av sådana webbplatser.

Om dessa användarvillkor inte accepteras i sin helhet, måste användningen av denna webbplats avslutas omedelbart.


ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök