In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

MISSION STATEMENT AND TERMS OF USE

MISSION STATEMENT AND TERMS OF USE

Målsättning och användningsvillkor

SYFTET MED DEN HÄR WEBBPLATSEN:

 • Att bidra till högre livskvalitet och förbättrad hälsa för patienter med förmaksflimmer.
 • Att hjälpa patienter och deras närstående och vårdgivare att få bättre kunskap om förmaksflimmer.

Alla rekommendationer på den här webbplatsen följer europeiska riktlinjer (se riktlinjerna om praxis för förmaksflimmer från European Society of Cardiology här)

  1. Användningsvillkor

Webbplatsen afibmatters.org utvecklades under ledning av European Heart Rhythm Association (EHRA) som är en del av European Society of Cardiology (ESC). European Heart Rhythm Association är en registrerad gren av European Society of Cardiology. ESC ger tillgång till och möjlighet att använda den här webbplatsen i enlighet med följande användningsvillkor:

   1. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa användningsvillkor som de är formulerade vid det tillfälle då du använder webbplatsen första gången.
   2. ESC förbehåller sig rätten att ändra användningsvillkoren när som helst genom att publicera ändringar online. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringarna har publicerats godkänner du de uppdaterade villkoren.
   3. Du samtycker till att använda den här webbplatsen enbart i lagliga syften och på ett sätt som inte kränker, begränsar eller hämmar tredje parts rättigheter till eller användning och nytta av den här webbplatsen.
  1. Ansvarsfriskrivning
   1. Under inga omständigheter kan ESC hållas ansvarigt av användaren eller någon annan för några beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av den information som anges eller som tillhandahålls genom användningen av den här webbplatsen, inte heller för oförutsedda, indirekta, särskilda eller därav följande skador.
   2. Den information som finns på den här webbplatsen är avsedd att komplettera det stöd och den vård du får från utbildad sjukvårdspersonal. Den här webbplatsen är inte avsedd för att ersätta professionell medicinsk rådgivning eller sjukvård. En medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal ska alltid göras innan någon form av medicinsk behandling inleds (eller avbryts). Av den här anledningen tillhandahålls all information på den här webbplatsen endast i informationssyfte.
   3. Även om ESC har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder vid sammanställningen av den här webbplatsen går det inte att garantera att all information är sanningsenlig, korrekt, tillförlitlig, fullständig eller relevant. Under inga omständigheter kan ESC hållas ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till indirekta eller därav följande skador, eller någon form av skador eller utebliven vinst som härrör från användningen av eller i anslutning till sådan användning eller oförmåga att använda webbplatsen, vare sig på grund av avtalsbrott eller försummelse.
   4. Under inga omständigheter kan ESC eller någon därtill relaterad personal eller någon som bidragit till webbplatsen hållas ansvariga av dig, som webbplatsbesökare eller annan person eller annat organ, för några beslut som fattas eller ligger till grund för åtgärder baserade på informationen på den här webbplatsen. Du medger att varken ESC eller någon därtill relaterad personal eller någon som bidragit till webbplatsen är ansvarig för några som helst skador (inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda eller därav följande skador) eller dataförlust eller utebliven vinst, även om EHRA som är en del av ESC eller någon därtill relaterad personal eller någon som bidragit till webbplatsen har gjorts medveten om att detta skulle kunna vara möjligt.
   5. ESC garanterar inte att de tekniska funktioner som finns i materialet på den här webbplatsen fungerar utan avbrott eller fel, att felaktigheter kommer att åtgärdas eller att den här webbplatsen eller den server som den tillhandahålls via är fria från virus eller skadlig kod eller återspeglar materialets fulla funktionalitet, korrekthet och tillförlitlighet.
  2. Begränsningar i upphovsrätten
   1. Webbplatsen afibmatters.org ägs av European Society of Cardiology (ESC). Kommersiell användning eller publicering av hela eller delar av någon information som visas är uttryckligen förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från ESC. Dokument på den här webbplatsen får kopieras för personligt, icke-kommersiellt bruk enbart på villkor att referenser om upphovsrätt och källor också kopieras, inga ändringar görs och dokumentet kopieras i sin helhet. Vissa dokument och foton har dock publicerats på den här webbplatsen med tillstånd av relevanta upphovsrättsinnehavare (som inte är ESC). Alla rättigheter till dessa dokument är förbehållna och tillstånd att kopiera dem måste begäras från upphovsrättsinnehavarna (källorna indikeras i samband med dessa dokument/fotografier).
   1. Ej godkänd användning kan leda till att åtgärder vidtas av ESC som kräver borttagning av det aktuella materialet från att visas/distribueras och eventuellt även rättsliga åtgärder.
   2. Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter än ESC. Sådana länkar tillhandahålls endast för användarens bekvämlighet. ESC har ingen kontroll över dessa webbplatser, och ansvarar inte för innehållet på dem. Att ESC anger länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på dessa webbplatser eller något samröre med de som driver dem. Användaren är ensamt ansvarig för att bedöma korrektheten och fullständigheten hos information på tredjepartswebbplatser, och även värdet av och helheten hos eventuella varor och tjänster som tillhandahålls av sådana webbplatser.

Om dessa användningsvillkor inte godkänns i sin helhet måste användaren genast sluta att använda den här webbplatsen.