In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Om förmaksflimmer

Om förmaksflimmer

Vad är förmaksflimmer?

 

Hjärtats anatomi

Hjärtat är en pump som pumpar ut blod till hela kroppen. Det har fyra hålrum. De övre hålrummen kallas förmak – vänster och höger förmak – där blod som kommer tillbaka till hjärtat från venerna samlas. De nedre hålrummen kallas kammare och de pumpar ut blodet från hjärtat till artärerna; i vila är hjärtminutvolymen ca fyra till fem liter per minut. Höger kammare pumpar ut blod till lungorna för att syresättas. Vänster kammare pumpar ut syresatt blod till kroppen via stora kroppspulsådern, aorta.

Hjärtats elektriska system kallas retledningssystemet. Retledningssystemet består av en grupp celler som alstrar och fortleder elektriska signaler som får hjärtat att slå. Signalerna alstras först i hjärtats egen "pacemaker" den s.k. sinusknutan i höger förmak. Den skickar ut en normal elektrisk signal som sprids till förmaken och sedan till kamrarna via hjärtats ”knutpunkt”, AV-knutan (den atrioventrikulära knutan). Det här systemet med elektriska överföringar gör att hjärtmusklerna drar ihop sig så att förmaken först pumpar ned blodet till kamrarna som sedan pumpar ut blodet till kroppen och lungorna.

Lungvenerna för tillbaka syrerikt blod till det vänstra förmaket. Vanligtvis finns det fyra sådana vener, två från den högra lungan och två från den vänstra lungan. Det gränsområde där de övergår i det vänstra förmaket kan ibland alstra onormala elektriska signaler som har visat sig orsaka förmaksflimmer. Det är därför det nästan alltid är i den här delen av lungvenerna som ablationsbehandlingar sätts in.

 

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är ett tillstånd som gör att hjärtat slår oregelbundet jämfört med en normal regelbunden hjärtrytm. Förmaken drar ihop sig oregelbundet och ofta snabbt vilket gör att blodflödet till kamrarna minskar. Kamrarna drar också ihop sig oregelbundet, vilket gör att blodet inte pumpas runt i kroppen lika effektivt.

Förmaksflimmer beror på problem med de elektriska signalerna i hjärtat. En bra jämförelse är hur vattnet i en damm rör sig. Om du kastar en sten i ena änden av dammen skapas ringar på vattnet som rör sig jämnt över dammen. På samma sätt sprids normala elektriska signaler, under normal hjärtrytm, på ett jämnt sätt från retledningssystemet via förmaken till kamrarna. Om du kastar stenar här och där i hela dammen kolliderar ringarna och rör sig ojämnt i alla riktningar. Samma sak händer med de elektriska signalerna vid förmaksflimmer, vilket gör att hjärtat slår okontrollerat och oregelbundet.

Varför slutar hjärtats elektriska system att fungera som det ska? Vi vet inte helt säkert varför men många olika sjukdomar (Tabell 1) skadar hjärtats elektriska egenskaper och kan orsaka förmaksflimmer. Dessa sjukdomar inbegriper inte bara hjärtsjukdomar utan även sjukdomar som inte är begränsade till hjärtat, som diabetes. Förmaksflimmer kan även uppkomma utan att en sjukdom är känd eller kan hittas. Hjärtcellerna som finns där lungvenerna möter förmaken är särskilt känsliga för elektrisk påverkan. Lungvenerna är ofta utgångspunkten för de kaotiska elektriska signalerna som orsakar förmaksflimmer.

Tabell 1.

Akuta tillstånd som kan åtgärdas

Kroniska orsaker

Kraftigt alkoholintag

Högt blodtryck

Lungemboli

(plötsligt stopp i en lungartär på grund av blodpropp)

Hjärtattack

Lunginflammation

(infektion i en av eller båda lungorna)

Hjärtsvikt

Perikardiell utgjutning

(onormal vätskeansamling runt hjärtat/hjärtsäcken)

Hjärtklaffsjukdom

Perikardit

(inflammation i säcken runt hjärtat)

Medfödd hjärtsjukdom

Hjärtoperation

Kroniskt alkoholmissbruk

Tyreotoxikos

(för hög nivå av sköldkörtelhormoner i blodet)

Obstruktiv sömnapné

(andningsuppehåll under sömnen som förhindrar att luft kommer ned i lungorna, vilket beror på en blockering i de övre luftvägarna)

 

Fetma

(för mycket kroppsfett med negativa följder för hälsan)

 

Finns det olika typer av förmaksflimmer?

Om förmaksflimmer avbryts/slutar själv inom en kort tid kallas det paroxysmalt förmaksflimmer, men om det alltid finns där eller fortgår under längre perioder kallas det persistent. De här termerna är viktiga eftersom de är avgörande när rätt behandling för just dig ska väljas. När det inte går att återställa den normala hjärtrytmen bedöms ditt förmaksflimmer som permanent (Tabell 2).

Tabell 2.

Typ av förmaksflimmer

Definition

Paroxysmalt

Episoder med förmaksflimmer som pågår i mindre än 7 dagar

Persistent

En episod med förmaksflimmer som pågår i mer än 7 dagar

Långvarigt persistent

En episod med förmaksflimmer som pågår i mer än ett år

Permanent

När flimret pågått så länge att det inte går att återställa hjärtrytmen till en normal rytm (sinus)

 

Är förmaksflimmer vanligt?

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbningar och drabbar cirka 1 % av befolkningen. Det blir vanligare med stigande ålder. Det är ovanligt hos unga men drabbar 5 % av alla över 65 år och 10 % av de som är över 80 år.

 

Vad ökar risken för att utveckla förmaksflimmer?

Det finns ett antal medicinska tillstånd som ökar risken för att få förmaksflimmer under livstiden (Tabell 1). Nästan alla sjukdomar som ökar belastningen på hjärtat har kunnat kopplas till förmaksflimmer.

Obstruktiv sömnapné är ett tillstånd där musklerna i halsen slappnar av när du sover, vilket leder till att luftvägarna blockeras. Du snarkar högt och din partner kan märka att du kippar efter luft eller till och med slutar att andas. Syrebrist som upprepas gång på gång är väldigt dåligt för hjärtat och kan leda till förmaksflimmer. Fetma har nyligen också visat sig öka risken för förmaksflimmer.

Det är väldigt viktigt att hitta de bakomliggande tillstånden eller riskfaktorerna som kan leda till förmaksflimmer så att de kan behandlas på rätt sätt. Det kan vara lika viktigt som att behandla själva förmaksflimret. Närmare 1/3 av alla som drabbas av förmaksflimmer har dock ett normalt hjärta och det går inte att hitta en tydlig bakomliggande orsak. Detta kallas "isolerat förmaksflimmer".